• English

Đặc điểm

  • An Phúc Trọn Đời Ưu Việt  là sản phẩm bảo hiểm liên kết, khách hàng có thể chủ động lựa chọn mức Phí bảo hiểm cơ bản khi tham gia và số tiền bảo hiểm sẽ là bội số của Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm.

  • Bên cạnh định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng, Khách hàng có thể đóng thêm Phí tích lũy (tối đa 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm) để được tăng cường quyền lợi tiết kiệm mà không phải 
    trả Chi phí ban đầu.

  • Tuổi tham gia của NĐBH: 30 ngày tuổi - 65 tuổi, trong đó Tuổi kết thúc hợp đồng: 100 tuổi.

  • Thời hạn hợp đồng: đến 100 tuổi.

  • Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt xem thêm tại đây