• English

Công bố thông tin các Quyết định, Nghị quyết về Công tác nhân sự cấp cao KienlongBank

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị về Công tác nhân sự tại KienlongBank. Xem tại đây.

- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị về Công tác nhân sự tại KienlongBank. Xem tại đây.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027. Xem tại đây.

- Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật KienlongBank. Xem tại đây.

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027. Xem tại đây.

- Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 05/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank. Xem tại đây.

- Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thị Thu Hằng. Xem tại đây.

- Bản cung cấp thông tin của ông Trần Ngọc Minh. Xem tại đây.

- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Xem tại đây.

- Bản cung cấp thông tin của ông Trần Hồng Minh. Xem tại đây.