• English

Tin thị trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính thành "trung tâm điều hành thông minh"

(TBTCO) - Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị trong giai đoạn tới, các đơn vị cần tập trung xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính theo mục tiêu đến năm 2020, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính sẽ thực hiện vai trò quan trọng như một “Trung tâm điều hành thông minh”. 

Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến Tin học - Thống kê ngành Tài chính lần thứ 5, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, những đóng góp quan trọng trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thống kê ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 của các đơn vị.

Theo Thứ trưởng, các cán bộ làm công tác ứng dụng CNTT, thống kê, các đối tác đã góp phần giúp cho Bộ Tài chính hoàn thành triển khai kế hoạch CNTT giai đoạn 2011-2015, thực hiện từng bước vững chắc tiến trình hiện đại hóa, cải cách hành chính, xây dựng Bộ Tài chính điện tử, ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Trong giai đoạn tới, với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, việc triển khai ứng dụng CNTT không chỉ bó hẹp trong phạm vi một hệ thống, một ngành mà phải đồng bộ, phục vụ những nhiệm vụ chung của Chính phủ, các bộ ngành khác, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành kiến trúc chính phủ điện tử ngành Tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc điện tử trong nội bộ ngành Tài chính theo hướng tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu và triển khai ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường làm việc cộng tác cao của các đơn vị trong ngành Tài chính.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đề nghị trong giai đoạn tới, các đơn vị cần tập trung xây dựng thành công cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài chính theo mục tiêu đến 2020, CSDL quốc gia về tài chính sẽ thực hiện vai trò quan trọng như một “Trung tâm điều hành thông minh”, biến dữ liệu về các hoạt động nghiệp vụ của ngành Tài chính (ngân sách, giá, công sản, nợ công, thuế, kho bạc, hải quan, dự trữ, chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp) thành nguồn cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh chóng và chính xác, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính. Đồng thời thực hiện cung cấp, kết nối chia sẻ thông tin với các cơ quan Đảng, Chính phủ, bộ, ngành, UBND các cấp và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng có những yêu cầu riêng đối với từng lĩnh vực. Cụ thể, trong lĩnh vực thuế: Tiếp tục đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quản lý thuế hướng tới đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử. Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp, tập trung, công khai minh bạch, hiệu quả, theo chuẩn mực quốc tế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý thuế; tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước, góp phần đưa Việt Nam lên nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế.

Đối với lĩnh vực hải quan, xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin hải quan xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các hệ thống thông tin của các bên liên quan. Thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp đạt mức trung bình của ASEAN-4.

Đối với lĩnh vực kho bạc, triển khai toàn diện ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước để thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước trên cơ sở thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hướng hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kết nối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán để hình thành hệ thống thông tin hoàn chỉnh và thống nhất.

Đối với lĩnh vực dự trữ, tập trung xây dựng hệ thống thông tin cốt lõi hợp nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống, từ cơ quan Tổng cục tới các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và các chi cục trong toàn quốc với đầy đủ chức năng quản lý hàng hóa, quản lý chất lượng, quản lý kho tàng, quản lý kế hoạch dự trữ nhà nước; tổng hợp, trao đổi thông tin về hoạt động dự trữ quốc gia với các bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu quản lý toàn diện về lực lượng dự trữ nhà nước.

Song song với các nhiệm vụ trên, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng yêu cầu các đơn vị cần tranh thủ các nguồn lực, sự hỗ trợ tối đa của các hãng, các doanh nghiệp CNTT trong nước, để nghiên cứu đề xuất phương án triển khai phù hợp về kiến trúc tổng thể về CNTT; mô hình xây dựng và tích hợp CSDL; xử lý dữ liệu lớn; ảo hóa hạ tầng; tích hợp hệ thống; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Về an ninh, an toàn thông tin, do đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, các hệ thống CNTT phải đảm bảo tính sẵn sàng, ổn định cao, thông tin dữ liệu phải được bảo mật, an toàn. Công tác đảm bảo an toàn thông tin giai đoạn 2016 -2020 phải bám sát Khung chính sách an toàn thông tin của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào các  nội dung: Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của Nhà nước về an toàn thông tin; Tổ chức giám sát an toàn thông tin; Đẩy mạnh công tác ứng cứu sự cố; Kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp an toàn thông tin đã triển khai.

Về quản lý triển khai ứng dụng CNTT, Thứ trưởng cho rằng, quản lý ứng dụng CNTT phải có đổi mới, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Ứng dụng CNTT vừa phải triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, vừa phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ đúng pháp luật, do vậy cần làm tốt công tác định hướng, quy hoạch; công tác kế hoạch và kiểm tra, đánh giá.

Về phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính, Thứ trưởng yêu cầu, xây dựng hệ thống thông tin thống kê tài chính tập trung, thống nhất, gắn liền với hệ thống thống kê kinh tế quốc dân và hệ thống thống kê tiền tệ của Nhà nước, phù hợp các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về thống kê tài chính Chính phủ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu về phân tích, đánh giá, hoạch định và điều chỉnh chính sách trong quản lý, điều hành nền tài chính quốc gia.

Về nhân lực, đội ngũ và tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ CNTT, thống kê: Đây là nền tảng, yếu tố quyết định để thực hiện thành công, nên phải có giải pháp, biện pháp và kế hoạch xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy quản lý thống nhất từ Bộ đến các Tổng cục để quản lý, làm chủ các hệ thống thông tin lớn của ngành, bắt kịp được yêu cầu hiện đại hóa. Cán bộ CNTT, thống kê của ngành phải là người nắm, quản lý, chủ động trong tổ chức hệ thống thông tin của ngành, để các hệ thống thông tin được vận hành một cách linh hoạt, đáp ứng tối đa yêu cầu quản lý, không bị lệ thuộc và tác động của bên ngoài. Lãnh đạo các đơn vị cũng cần quan tâm hơn nữa tới đội ngũ cán bộ CNTT, thống kê đặc biệt là với đội ngũ cán bộ địa phương.

Để đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tin học và Thống kê (Phòng THTK) tại các sở tài chính tỉnh, thành phố và tăng cường hiệu quả công tác triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tại các sở tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các sở tài chính tham khảo mô hình phòng THTK, nâng cao khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật CNTT đồng bộ, thống nhất của Bộ Tài chính với cơ quan tài chính địa phương trong tài liệu hội nghị để lựa chọn và đề xuất mô hình phù hợp với địa phương mình, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ tổ chức triển khai.

Đối với việc triển khai các phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tài chính tại sở tài chính, giao Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì, phối hợp với các sở tài chính rà soát, đánh giá và tổng hợp ý kiến và yêu cầu của các sở tài chính cập nhật, nâng cấp hệ thống các phần mềm ứng dụng, tổ chức triển khai, hỗ trợ đào tạo, tập huấn các sở tài chính quản lý, sử dụng thành thạo các ứng dụng, đảm bảo an ninh thông tin và đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính và của địa phương.

Phát huy kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Vũ Thị Mai tin tưởng rằng ứng dụng CNTT ngành Tài chính trong giai đoạn 2016-2020, sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra./.

Đức Minh/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank