• English

Tin thị trường

Vốn đầu tư ứng trước không phải lập báo cáo quyết toán năm

(TBTCO) - Đối với vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm sau thì không yêu cầu lập báo cáo quyết toán năm, nhưng phải lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn trong năm.
  

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo niên độ ngân sách hằng năm. 

Theo đó, kết thúc năm ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN trong năm thực hiện khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán theo quy định. Thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN kết thúc vào ngày 31/1 năm sau.

Các khoản tạm ứng đã đủ điều kiện chi, khối lượng, công việc đã thực hiện từ ngày 31/12 trở về trước được giao trong dự toán ngân sách, thì thời hạn chi, thanh toán ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/1 năm sau và được hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm trước.

Các loại kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN thực hiện lập báo cáo quyết toán năm gồm: Vốn đầu tư nguồn NSNN được Nhà nước giao kế hoạch trong năm; vốn đầu tư nguồn NSNN thuộc kế hoạch các năm trước được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm quyết toán thực hiện và thanh toán.

Đối với vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm sau thì không yêu cầu lập báo cáo quyết toán năm, nhưng phải lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn trong năm, để cơ quan tài chính các cấp theo dõi và quản lý theo quy định.

Vốn thanh toán được đưa vào báo cáo quyết toán năm gồm tổng số vốn thanh toán cho khối lượng hoàn thành của các dự án đầu tư được giao trong năm kế hoạch, kể cả thanh toán bằng hình thức ghi thu, ghi chi hay thanh toán bằng ngoại tệ từ ngày 1/1 năm kế hoạch đến thời hạn chỉnh lý quyết toán.

Trường hợp trong kế hoạch vốn đầu tư được giao có bố trí để thu hồi số vốn đã được ứng trước kế hoạch của các dự án, số vốn quyết toán là tổng số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết niên độ quyết toán, bao gồm cả phần thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch ứng trước đã thanh toán trước đây chuyển sang.

Vốn thanh toán được đưa vào báo cáo quyết toán năm cũng bao gồm vốn thanh toán cho khối lượng hoàn thành của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn thuộc kế hoạch năm trước được phép chuyển năm sau thực hiện và thanh toán, kể cả thanh toán bằng hình thức ghi thu, ghi chi hay thanh toán bằng ngoại tệ từ ngày 1/2 năm kế hoạch đến hết thời hạn chỉnh lý quyết toán; thanh toán từ ngày 1/2 năm kế hoạch đến thời hạn chỉnh lý quyết toán các khoản đã tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm kế hoạch, sau khi trừ đi số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm.

Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi không đưa vào quyết toán niên độ ngân sách của năm quyết toán. Sau thời gian chỉnh lý quyết toán, số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi còn lại được chuyển sang ngân sách năm sau để thu hồi tạm ứng, cơ quan tài chính không phải xét chuyển.

Trường hợp vốn nước ngoài đưa vào quyết toán niên độ ngân sách năm gồm: số vốn nước ngoài đã được thực hiện ghi thu, ghi chi và số vốn nước ngoài được thanh toán theo cơ chế tài chính trong nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017./.

Mai Đan/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank