• English

Tin thị trường

TP HCM: Doanh nghiệp có chỉ số rủi ro lây nhiễm virus corona từ 80%-100% phải ngừng hoạt động

Từ nay đến chậm nhất là ngày 8-4, các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM phải gửi kết quả tự đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm virus corona cho Ban Quản lý các KCX và KCN TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, UBND các quận, huyện...

Ngày 6-4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP HCM đã ban hành Quyết định 1203 về ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp trên địa bàn TP.

10 chỉ số thành phần

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp có 10 chỉ số thành phần.

Chỉ số thành phần 1 (TP1) là số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp: dưới 100 người là 1 điểm; từ 100 đến dưới 500 người là 2 điểm; từ 500 đến dưới 1.000 người là 5 điểm; từ 1.000 đến dưới 5.000 người là 7 điểm; từ 5.000 người trở lên là 10 điểm. 

Chỉ số thành phần 2 (TP2) là mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng: bình quân trên 1 m2 mặt bằng phân xưởng có: 0,06 người là 1 điểm (16 m2 trở lên có 1 người làm việc); 0,1 người là 2 điểm (9 m2 trở lên đến dưới 16 m2 có 1 người làm việc); 0,25 người là 6 điểm (4 m2 trở lên đến dưới 9 m2 có 1 người làm việc); 0,4 người là 8 điểm (2,5 m2 trở lên đến dưới 4 m2 có 1 người làm việc); 1 người là 10 điểm (1 m2 trở lên đến dưới 2,5 m2 có 1 người làm việc).

Chỉ số thành phần 3 (TP3) là người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng: tất cả các phân xưởng đều có là 1 điểm; có phân xưởng không có nước sát khuẩn, chỗ rửa tay là 10 điểm.

Chỉ số thành phần 4 (TP4) là tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc: tất cả người làm việc đeo khẩu trang trong lúc làm việc là 1 điểm; có người làm việc không đeo khẩu trang trong lúc làm việc là 10 điểm.

Chỉ số thành phần 5 (TP5) là số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng: tất cả người làm việc được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công ty là 1 điểm; có người làm việc không được kiếm tra nhiệt độ trước khi vào công ty là 10 điểm.

Nhà ăn của Công ty Samsung được làm vách ngăn để bảo đảm cách ly, phòng chống dịch Ảnh: MINH PHONG

Chỉ số thành phần 6 (TP6) là khoảng cách công nhân ở nhà ăn: trên 2 m là 1 điểm; từ 2 m đến 1,5 m là 3 điểm; từ dưới 1,5 m đến 1 m là 6 điểm; từ dưới 1 m đến 0,5 m là 8 điểm; dưới 0,5 m là 10 điểm.

Chỉ số thành phần 7 (TP7) là số công nhân đi làm bằng xe đưa rước: dưới 100 người là 1 điểm; từ 100 đến dưới 500 người là 3 điểm; từ 500 đến dưới 1.000 người là 6 điểm; từ 1.000 đến dưới 5.000 người là 8 điểm; từ 5.000 người trở lên là 10 điểm.

Chỉ số thành phần 8 (TP8) là số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 3 km trở lên): 1 khu vực là 1 điểm; từ 2 đến 3 khu vực là 3 điểm; từ 4 đến 5 khu vực là 7 điểm; trên 5 khu vực 10 điểm.

Chỉ số thành phần 9 (TP9) là công ty phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được: 100% công nhân là 1 điểm; từ 80% đến dưới 100% công nhân là 2 điểm; từ 60% đến dưới 80% công nhân là 8 điểm; từ 40% đến dưới 60% công nhân là 9 điểm; dưới 40% công nhân là 10 điểm.

Chỉ số thành phần 10 (TP10) là công ty có làm ca đêm (trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phấm, dược phấm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19): không làm ca đêm là 1 điểm; có làm ca đêm là 10 điểm.

Từ 80% trở lên là không được hoạt động

Đánh giá Chỉ số rủi ro lây nhiễm Corona của một công ty là CRLN (CRLN = (TP1 + TP2 + … + TP10)/100). Cụ thể:

Nếu CRLN là 10%: rất ít rủi ro (được hoạt động).

Dưới 30%: rủi ro lây nhiễm thấp (được hoạt động, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào là cao nhất);

Từ 30% đến dưới 50%: rủi ro lây nhiễm trung bình (có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào là 7 điếm trở lên);

Từ 50% đến dưới 80%: rủi ro lây nhiễm cao (phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động);

Từ 80% đến 100%: rủi ro lây nhiễm rất cao (không được hoạt động).

UBND TP giao Ban Quản lý các CKX và CN TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, UBND các quận, huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các KCX, KCN, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona.

Các doanh nghiệp gửi kết quả tự đánh giá cho Ban Quản lý các KCX và KCN TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, UBND các quận, huyện chậm nhất là ngày 8-4-2020.

Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, UBND TP giao Ban Quản lý các KCX và KCN tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (theo Bộ chỉ số đánh giá).

Sở Y tế được giao kiểm tra, rà soát việc tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đề xuất Chủ tịch UBND TP xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2601/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Y tế báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Theo nld.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank