• English

Tin thị trường

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi toàn quốc

(Chinhphu.vn) - Tổng điều tra được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3-5/2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp. Giai đoạn hai, bắt đầu từ tháng 7/2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể.

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Phương án tổng điều tra của Bộ KH&ĐT, từ tháng 3-7/2017, Tổng cục Thống kê chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn quốc.

Tổng điều tra được thực hiện đối với các loại đơn vị điều tra thuộc tất cả các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế từ ngành A-U theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007).

Đây là lần thứ 5 ngành thống kê thực hiện tổng điều tra kinh tế. Các cuộc trước thực hiện vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012.  

Mục đích của việc tổng điều tra kinh tế năm 2017 là nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Tính toán đầy đủ về phạm vi của các chỉ tiêu thống kê chính thức thuộc các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

Đồng thời, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin, đó là nhóm thông tin chung về cơ sở: Thông tin định danh của cơ sở, ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, cơ sở...

Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Thông tin về người đứng đầu cơ sở, lao động của cơ sở, thu nhập của người lao động.

Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: Tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất, kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo VSIC 2007 và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010.

Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng máy tính, mạng internet cho sản xuất, kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet.

Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp: Mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn.

Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài.

Tổng điều tra được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3-5/2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp.

Giai đoạn hai, bắt đầu từ tháng 7/2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể.

Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2017.

CM/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank