• English

Tin thị trường

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng cần đẩy mạnh triển khai Đề án tái cấu trúc gắn với xử lý nợ xấu

Tổng bí thư yêu cầu, với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng cần phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước kỷ niệm 70 năm thành lập ngành (06/05/1951 - 06/05/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ "HUYẾT MẠCH"

Ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của ngành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, nhìn lại chặng đường 70 năm qua, ngành ngân hàng đã hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước, trong chiến tranh cũng như hòa bình, trong dựng xây cũng như đổi mới, phát triển và hội nhập.

Dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành tựu đáng tự hào của ngành và đất nước nói chung. 

Tuy nhiên, Thống đốc cũng cho rằng, trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước đan xen nhiều thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn và thách thức, nhất là khi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên phạm vi toàn thế giới, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn cho ngành ngân hàng, đòi hỏi mỗi cán bộ ngân hàng cần tiếp tục phát huy truyền thống đã được hun đúc, kết tinh qua 70 năm dựng xây, đổi mới và phát triển.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện tái cơ cấu và củng cố hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, tiệm cận tới các chuẩn mực quốc tế, để thực hiện tốt hơn vai trò chu chuyển vốn và nâng cao tính minh bạch trong nền kinh tế; hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng phù hợp với bối cảnh mới...

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nganh-ngan-hang-can-day-manh-trien-khai-tai-co-cau-xu-ly-no-1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Biểu dương những thành tích của ngành ngân hàng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trải qua 70 năm, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 15/SL, ngày 6/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, các thế hệ cán bộ, công chức người lao động của ngành ngân hàng đã luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu bảo vệ vững chắc nền tiền tệ độc lập, tự chủ của quốc gia, thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng, dịch vụ cho sự phát triển của đất nước.

Trong 35 năm đổi mới, ngành ngân hàng đã phát huy tốt vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế quốc dân, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, huy động và phân bổ nguồn lực tài chính để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách, biện pháp sáng tạo, có tính khả thi cao để quản lý, vận hành có hiệu quả thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nganh-ngan-hang-can-day-manh-trien-khai-tai-co-cau-xu-ly-no-2

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế 2011-2020, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 và đến nay vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa có hồi kết. Ngành ngân hàng tiếp tục điều hành chủ động linh hoạt hơn các công cụ chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau đại dịch… 

HOÀN THÀNH ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU 

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, khó lường; tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng cần tiếp tục phát huy những thành quả lớn lao mà các thế hệ trước đã để lại, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ tư duy để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục tồn tại, hạn chế, bất cập, phấn đấu nâng cao hơn nữa để góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ngành ngân hàng cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và về đổi mới, phát triển ngành ngân hàng nói riêng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tiền tệ, ngân hàng là một lĩnh vực rất quan trọng và cũng rất nhạy cảm, có tính hệ thống và ảnh hướng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô. "Vì vậy, các đồng chí cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách và công tác cán bộ để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước và nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng, an toàn hoạt động của toàn hệ thống, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của người cán bộ ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro, vi phạm trong hoạt động ngân hàng", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Các tổ chức tín dụng phải không ngừng nỗ lực củng cố, chấn chỉnh, phấn đấu vươn lên, bắt kịp với xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu trở thành các tổ chức tín dụng ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới.

Tổng Bí thư cũng lưu ý: "Ngành ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng nhà nước, cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển của ngành, của đất nước; sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và cá nhân, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các đề xuất đổi mới phải được cấp ủy, chính quyền bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng, cho làm thí điểm theo thẩm quyền; cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ, tiếp tục triển khai; cái gì chưa đúng thì phải kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, rút kinh nghiệm. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn”. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang và với nhiệt huyết quyết tâm đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sử năng động sáng tạo, trong thời gian tới ngành ngân hàng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sự mới hào hùng, góp phần quan trọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nganh-ngan-hang-can-day-manh-trien-khai-tai-co-cau-xu-ly-no-3

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những đóng góp tích cực trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo vneconomy.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank