• English

Tính năng

Khách hàng được mua ngoại tệ mặt để đáp ứng nhu cầu mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích: 

+ Chi phí học tập 

+ Chữa bệnh cho bản thân hoặc cho thân nhân 

+ Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài  

+ Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài 

+ Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài 

+ Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài 

+ Đi định cư ở nước ngoài và các mục đích chuyển tiền vãng lai 01 chiều khác. 

KienlongBank bán ngoại tệ mặt (USD, EUR, AUD, SGD, CAD, JPY) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo tỷ giá  do KienlongBank công bố tại thời điểm giao dịch.


Tin xem nhiều