• English

Tin thị trường

Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý I/2019

Về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I năm 2019

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I  năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019): - 620,643 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 1.659,258 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 5.787,683 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2019: 3,406 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019): - 620,643 tỷ đồng.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank