• English

Tin thị trường

Tìm thấy hóa đơn thất lạc phải nộp lại để xử lý

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Sở Tài chính Hà Nội về việc xử lý trong trường hợp mất hóa đơn bán tài sản nhà nước (TSNN) và bị mất sau đó tìm lại được.
  

Sở Tài chính Hà Nội vừa có công văn số 4717/STC- VP gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về việc cấp lại hóa đơn bán TSNN của Tổng cục Chính trị - Bộ Công an (Cục Tham mưu). Về vấn đề này, Bộ Tài chính nêu rõ:

Tại Thông tư số 225/2009/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước quy định, đơn vị sử dụng hóa đơn có trách nhiệm báo cáo ngay việc mất hóa đơn bằng văn bản với cơ quan tài chính nơi bán hóa đơn. Sở Tài chính, phòng tài chính kế hoạch huyện có trách nhiệm thông báo mất hóa đơn khi nhận được báo cáo mất hóa đơn của đơn vị sử dụng cho cơ quan tài chính cấp trên và cơ quan thuế cùng cấp.

Chưa có quy định cụ thể về việc xử lý trong trường hợp mất hóa đơn sau khi có báo cáo của đơn vị. Nhưng việc xử lý trường hợp mất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ- CP và Nghị định số 04/2014/NĐ- CP.

Theo đó, trường hợp đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc. Trong biên bản ghi rõ, liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài chính vận dụng quy định về xử lý trong trường hợp mất hóa đơn quy định tại Thông tư số 39/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính để giải quyết đối với trường hợp mất hóa đơn bán TSNN của Tổng cục Chính trị - Bộ Công an.

Trường hợp hóa đơn đã mất nhưng sau đó tìm thấy được, đơn vị sử dụng hóa đơn phải thực hiện nộp lại cho cơ quan tài chính nơi bán hóa đơn để xử lý, theo quy định của pháp luật.

An Nhi/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank