• English

Tin thị trường

Tiếp tục giảm giá và miễn 15 loại dịch vụ chứng khoán trong 10 tháng

Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 30/6/2021 nhằm giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ thị trường, ngày 17/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2020/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Theo đó, Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 30/6/2021 (tức kéo dài thêm 10 tháng) nhằm giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán.

BTC thông báo tiếp tục hỗ trợ 15 loại dịch vụ chứng khoán trong 10 tháng.

Theo đó, có 9 dịch vụ chứng khoán được tiếp tục giảm giá từ 10 - 50%  trong đó, giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; giảm từ 15 - 20% đối với 2 dịch vụ gồm dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ gồm: Dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Tiếp tục không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD); đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Sau ngày 30/6/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC.

Theo vietnamdaily.net.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank