• English

Tiện ích

- Quyền lợi bảo hiểm miễn thu phí
Khi người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này tử vong hoặc bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, khách hàng sẽ được miễn phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác còn hiệu lực tham gia cùng với Hợp đồng bảo hiểm chính, không bao gồm phí tích lũy của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, kể từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm cho đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này.
- Quyền lợi hỗ trợ tài chính
Được chi trả thêm một lần cho Người thụ hưởng 200% (hai trăm phần trăm) Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

 

Tin xem nhiều