• English

Tiện ích

- Khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phí nằm viện nếu Người được bảo hiểm phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ để được điều trị về y tế cần thiết cho thương tật hay bệnh được bảo hiểm.

- Tổng quyền lợi bảo hiểm trả cho quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện và hỗ trợ chi phí nằm viện tại khoa săn sóc đặc biệt cho các lần nằm viện khác nhau và/hay cùng một lần nằm viện sẽ không vượt quá 1000 ngày.

 

Tin xem nhiều