• English

Tin thị trường

Thống nhất một quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN

(Chinhphu.vn) - Tiền thu được từ cổ phần hóa (CPH) nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ Trung ương) sẽ tránh tình trạng công ty mẹ lỗ trong sản xuất, kinh doanh dùng chênh lệch do CPH để bù lỗ, số còn lại để trích lập các quỹ. 

Bộ Tài chính đang đề xuất nội dung trên trong khi sửa Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần.

Hiện nay, ngoài Quỹ Trung ương nói trên còn có quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN thuộc các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Cụ thể, theo Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào DN và quản lý tài chính đối với DN cấp 2 (DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, số tiền thu từ CPH công ty TNHH MTV do các DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ) sau khi trừ các chi phí CPH, giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư,… sẽ nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN tại công ty mẹ của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ-công ty con.

Nay, Bộ Tài chính đề nghị DN cấp 2 sau khi trừ các chi phí thì phải nộp số tiền chênh lệch thu được từ CPH về Quỹ Trung ương. Sau khi CPH các công ty con thì chủ sở hữu chỉ đạo công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty soát xét lại quy mô hoạt động để điều chỉnh lại vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Trường hợp vốn điều lệ sau khi điều chỉnh cao hơn vốn chủ sở hữu thì có thể được bổ sung từ nguồn chênh lệch mà công ty mẹ đã nộp về Quỹ Trung ương với số hỗ trợ tối đa bằng số đã nộp. Trường hợp vốn điều lệ sau khi điều chỉnh thấp hơn vốn chủ sở hữu hiện có của Công ty mẹ thì chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của công ty mẹ nộp về Quỹ Trung ương.

Lý giải về quy định này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN (Luật số 69) quy định vốn của DNNN đầu tư vào công ty TNHH MTV do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ được quy định là vốn của DNNN đầu tư vào DN khác, không phải là vốn Nhà nước đầu tư vào DN khác. Mặt khác, Luật số 69 không quy định việc bán cổ phần phải hạch toán vào kết quả kinh doanh.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, quy định tiền thu được từ CPH nộp về Quỹ Trung ương sẽ tránh tình trạng công ty mẹ có lỗ trong sản xuất, kinh doanh dùng chênh lệch do CPH để bù lỗ, số còn lại để trích lập các quỹ; đồng thời phù hợp với Luật số 69 và bản chất kinh tế.

Bộ Tài chính sẽ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN

Dự thảo Nghị định mới cũng sửa đổi nội dung về việc quản lý tiền thu từ CPH. Theo Nghị định số 59, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức quản lý Quỹ Trung ương và giao Quỹ này cho Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giữ với vai trò là thủ quỹ, để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, việc thực hiện theo mô hình này đã làm tăng khối lượng công việc mang tính thủ tục hành chính, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể thủ tục này là: Hồ sơ về sử dụng Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến chấp thuận, sau đó Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, ban hành quyết định xuất Quỹ và chuyển xuống SCIC làm thủ tục xuất Quỹ cho đối tượng thụ hưởng, đồng thời SCIC tổng hợp tình hình thu, chi Quỹ để báo cáo Bộ Tài chính.

Trong khi đó, việc quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định và thường đặt tại cơ quan quản lý Nhà nước (như Quỹ tích lũy trả nợ do Bộ Tài chính, mà trực tiếp là Cục Quản lý nợ quản lý và giám sát).

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cho rằng, việc đặt Quỹ Trung ương tại SCIC như hiện nay dẫn đến việc Bộ Tài chính không chủ động trong theo dõi, nắm bắt các khoản thu, chi, tồn Quỹ để có đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời khi có nhu cầu của cấp có thẩm quyền. Đồng thời cũng tạo ra bất cập trong quá trình thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát các nguồn thu, chi Quỹ.

Để khắc phục, Bộ Tài chính để nghị điều chỉnh theo hướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức bộ máy quản lý Quỹ này theo cơ chế được Thủ tướng Chính phủ quy định.

Thành Chung/ Theo Báo Điện tử Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank