• English

Tin thị trường

Thống đốc cử Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin NHNN tham gia Ban chỉ đạo Fintech

Ông Phan Thái Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin được cử làm thành viên Ban Chỉ đạo Fintech của NHNN thay ông Nguyễn Quang Hưng. Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN hiện nay gồm 10 người.


Ngày 22/8/2017 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 1787/QĐ-NHNN về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN

Theo đó, Thống đốc NHNN cử ông Phan Thái Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thay ông Nguyễn Quang Hưng tham gia Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN được thành lập theo Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/03/2017 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN.

Như vậy, Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Fintech) hiện nay gồm 10 người, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN – Trưởng Ban;

2. Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Phó Trưởng Ban;

3. Bà Hoàng Thị Phương Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – Thành viên

4. Bà Nguyễn Tuyết Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thành viên;

5. Ông Phan Thái Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Thành viên;

6. Ông Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Trọng Du, Vụ trưởng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Thành viên;

8. Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng – Thành viên;

9. Ông Phan Huy Thắng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - Thành viên;

10. Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (khi ban hành Quyết định 328/QĐ-NHNN, ông Phạm Tiến Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thanh toán quốc gia (NAPAS)) – Thành viên.

Ban Chỉ đạo Fintech làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ: Trình Thống đốc phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; Tham mưu đề xuất với Thống đốc những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái (kể cả hoàn thiện khuôn khổ pháp lý) tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech ở Việt Nam phát triển, phù hợp với chủ trương và định hướng của Chính phủ; Tổ chức thảo luận và trình Thống đốc quyết định những nội dung quan trọng liên quan đến Fintech (như chiến lược/kế hoạch phát triển lĩnh vực Fintech tại Việt Nam…); Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Giúp việc Ban Chỉ đạo Fintech có Tổ giúp việc gồm 18 người, trong đó ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Fintech hằng năm; Nghiên cứu và đề xuất với Ban Chỉ đạo Fintech những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái (kể cả hoàn thiện khuôn khổ pháp lý) tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech ở Việt Nam phát triển, phù hợp với chủ trương và định hướng của Chính phủ; Làm đầu mối trong phối hợp công tác với các Bộ, Ngành có liên quan để triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Fintech giao.

Vụ Thanh toán là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Fintech và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Fintech giao.

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Fintech và Tổ giúp việc do Trưởng Ban quyết định.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo Fintech và Tổ giúp việc có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2017. Ban Chỉ đạo Fintech và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Mai Ngọc/ Theo Trí thức trẻ

Đăng ký nhận tin
KienlongBank