• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Căn cứ công văn số 78/NHNN-KGI ngày 09/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh Kiên Giang V/v chấp thuận cho NHTMCP Kiên Long thay đổi mức Vốn điều lệ năm 2009;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 563/UBCK-GCN ngày 14/05/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700197787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 30/06/2010;  

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

THÔNG BÁO VỐN ĐIỀU LỆ MỚI NHƯ SAU: 

Vốn điều lệ mới:

2.000.000.000.000 đồng 

Vốn điều lệ cũ:

1.000.000.000.000 đồng

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Hưng Thịnh


Đăng ký nhận tin
KienlongBank