• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT II NĂM 2010

               Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Căn cứ Nghị quyết số: 867/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 30/11/2010;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt II năm 2010 bằng tiền như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 3.000.000.000.000 (Ba ngàn tỷ) đồng.

- Số cổ phần đang lưu hành: 300.000.000 (Ba trăm triệu) cổ phần.

- Số cổ phần được tạm ứng cổ tức: 200.000.000 (Hai trăm triệu) cổ phần. (Trong đó: 100.000.000 cổ phần phát hành trước ngày 31/12/2009 và 100.000.000 cổ phần phát hành  ngày 30/06/2010).

- Hình thức thực hiện: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

            - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức:

Ÿ Đối với số cổ phần phát hành trước ngày 31/12/2009: 6%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 600 đồng);

Ÿ Đối với số cổ phần phát hành ngày 30/06/2010: 5%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng)

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 21/02/2011. Ngày giao dịch không hưởng quyền từ ngày 22/02/2011.

- Thời gian tạm ứng cổ tức: Từ ngày 24/02/2011.

- Địa điểm tạm ứng cổ tức: Tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo: Giấy CMND/Hộ chiếu và giấy giới thiệu của cơ quan do người đại diện theo pháp luật của cơ quan ký (đối với Cổ đông pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có chứng thực của chính quyền địa phương).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3933 3393 (678) – 08 3930 9139 ; Fax: 08 3930 9139

Ghi chú:

1. Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 có hiệu lực ngày 01/01/2009, Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo đến quý cổ đông như sau: Kể từ năm 2010 Ngân hàng Kiên Long sẽ tự động trích tiền cổ tức của cổ đông cá nhân để nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cổ đông, số tiền trích như sau:

Số tiền trích thuế thu nhập cá nhân = 5%* số tiền cổ tức cổ đông được nhận.

2. Nếu Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển tiền cổ tức vào tài khoản, đề nghị Quý Cổ đông gửi đề nghị chuyển tiền (theo mẫu trang sau) về địa chỉ: Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh. (Chuyển tiền cổ tức vào tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long: không thu phí chuyển tiền, Chuyển tiền cổ tức vào tài khoản mở tại các Ngân hàng khác: theo biểu phí hiện hành).

            Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (đã ký)

Trần Hưng Thịnh

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank