• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010 BẰNG TIỀN

                Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

- Căn cứ Nghị quyết số: 433 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 18/06/2010; 

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2010 bằng tiền như sau:

v Vốn điều lệ hiện tại: 2.000.000.000.000 (Hai ngàn tỷ) đồng.

v Số cổ phần đang lưu hành: 200.000.000 (Hai trăm triệu) cổ phần.

v Số cổ phần được tạm ứng cổ tức: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần. (Số cổ phần phát hành trước ngày 31/12/2009).

v Hình thức thực hiện: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

            v Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 4%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 400 đồng);

v Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 28/07/2010. Ngày giao dịch không hưởng quyền từ ngày 29/07/2010;

v Thời gian tạm ứng cổ tức: Từ ngày 03/08/2010;

v Địa điểm tạm ứng cổ tức: Tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Khi đến nhận cổ tức đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy CMND và giấy giới thiệu của cơ quan do người đại diện theo pháp luật của cơ quan ký (đối với cổ đông pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có chứng thực của chính quyền địa phương).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3933 3393 (678) – 08 3930 9139 ; Fax: 08 3930 9139

Ghi chú:

1. Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 có hiệu lực ngày 01/01/2009, Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo đến quý cổ đông như sau: Kể từ năm 2010 Ngân hàng Kiên Long sẽ tự động trích tiền cổ tức của cổ đông cá nhân để nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cổ đông, số tiền trích như sau:

Số tiền trích thuế thu nhập cá nhân = 5%* số tiền cổ tức cổ đông được nhận.

2. Nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đề nghị quý Cổ đông cung cấp cho Văn phòng Hội đồng quản trị: Địa chỉ liên hệ, địa chỉ email (nếu có), số điện thoại di động. Fax về số: 08 3930 9139 trong thời gian sớm nhất).

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Trần Hưng Thịnh


Đăng ký nhận tin
KienlongBank