• English

Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 11/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường (Lần 2)

+ Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 11/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường (Lần 2). Xem tại đây.

+ Biểu mẫu Giấy xác nhận thông tin kiêm Giấy ủy quyền đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường. Xem tại đây.