• English

Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022

Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022. Xem tại đây.

Thông tin các biểu mẫu:

1. Danh sách ứng cử viên: Xem tại đây.

2. Lý lịch cá nhân: Xem tại đây.

3. Bảng kê khai người có liên quan: Xem tại đây.

4. Báo cáo công khai người có liên quan: Xem tại đây.