• English

Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 03/01/2023 về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027

Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 03/01/2023 về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2023 – 2027. Xem tại đây.

*Phụ lục đính kèm Thông báo:

+ Phụ lục số 01: Xem tại đây.

+ Phụ lục số 02: Xem tại đây.

+ Phụ lục số 03: Xem tại đây.

+ Phụ lục số 04: Xem tại đây.