• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 990/TB-NHKL ngày 28/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 287215, số vào sổ cấp GCN: H 02148 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 22/8/2005, cập nhật biến động ngày 05/02/2015, thửa đất số 650, Tờ bản đồ số 02; diện tích 704,0 m2 đất ở tại nông thôn, Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết Thông báo số 990/TB-NHKL ngày 28/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank