• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 96TB-NHKL ngày 16/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X938359; thửa đất số 313; tờ bản đồ số 9; diện tích 28.435 m2; mục đích sử dụng đất: đất nuôi tôm; thời hạn sử dụng: đến 03/10/2064; tọa lạc tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Chi tiết Thông báo số 96/TB-NHKL ngày 16/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank