• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 76BTB-NHKL ngày 14/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 368052 do UBND thị xã Vĩnh Châu cấp ngày 09/10/2014; thửa đất số 39; tờ bản đồ số 69; diện tích 8.865,9m2, hình thức sử dụng: riêng: 8.865,9m2, chung: không; mục đích sử dụng: đất ở: 200m2, đất trồng cây lâu năm: 8.665,9m2; thời hạn sử dụng đất: đất ở: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043; nguồn gốc sử dụng: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất 200m2(ODT), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất 8.665,9m2 (CLN); tọa lạc khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Tài sản gắn liền với đất: 

+ Nhà cấp 4 diện tích 116,07m2, chưa công nhận quyền sở hữu.

+ Ngoài ra trên đất còn có 40 cây nhãn đang cho trái, 100 cây chuối. Các tài sản này Ngân hàng không định giá.

Chi tiết Thông báo số 76B/TB-NHKL ngày 14/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank