• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 679/TB-NHKL ngày 22/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất 1 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BY 495946, số vào sổ cấp GCN số CH 03077 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp ngày 17/08/2015 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 132, tờ bản đồ số: 18, diện tích 424,2m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác, địa chỉ: ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Quyền sử dụng đất 2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BY 495944, số vào sổ cấp GCN số CH 03075 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp ngày 17/08/2015 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 295, tờ bản đồ số: 18, diện tích 156,6m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, địa chỉ: ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm công trình xây dựng là nhà 01 trệt, kết cấu tường gạch chưa tô sơn, nền gạch, mái tôn; 02 căn nhà tạm.

Chi tiết Thông báo số 679/TB-NHKL ngày 22/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank