• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 50/TB-NHKL ngày 09/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành CP921958, số vào sổ cấp GCN CH14219 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp ngày 23/04/2019 với đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 2892, tờ bản đồ số 5, diện tích 500m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, địa chỉ tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm công trình xây dựng 01 là nhà 1 trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn và công trình xây dựng 02 là nhà 01 trệt (02 phòng trọ), kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 50/TB-NHKL ngày 09/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank