• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 4006/TB-NHKL ngày 25/12/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản thế chấp 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 142; tờ bản đồ số: 37; diện tích: 8053.6 m²; hình thức sử dụng: riêng: 8053.6 m², chung – không; mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm ; thời hạn sử dụng đất: đến năm 2065; nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: thôn 7, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 830474; số vào sổ cấp GCN: CH 04617 do UBND huyện Tuy Đức cấp ngày 13/10/2015.

- Tài sản gắn liền với đất (theo hiện trạng thực tế tại thời điểm thu giữ tài sản bảo đảm):

+ 01 cây sầu riêng năm thứ 15. 

+ Cây trồng hoa màu hàng năm: cây bắp, khoai lang( không tiến hành thẩm định giá đối với đối với cây trồng trên)

+ 01 căn nhà bằng gỗ đã mục nát không còn sử dụng được (không tiến hành thẩm định)

Tài sản thế chấp 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 19; tờ bản đồ số: 25; diện tích: 12906 m2; hình thức sử dụng: riêng: 12906 m2, chung – không; mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây công nghiệp lâu năm (đất trồng cà phê) ; thời hạn sử dụng đất: đến năm 2057; nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: thôn 7, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI 325818; số vào sổ cấp GCN: 053631/HE do UBND huyện Tuy Đức cấp ngày 12/4/2007. 

+ Tài sản gắn liền với đất (theo hiện trạng thực tế tại thời điểm thu giữ tài sản bảo đảm): 01 cây sầu riêng năm thứ 15.

Chi tiết Thông báo số 4006/TB-NHKL ngày 25/12/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank