• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 385/TB-NHKL ngày 23/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 769090, số vào sổ CS 07246 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 01/08/2018, thửa đất số 1712, tờ bản đồ số 36, diện tích 2346 m2, mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng đất đến 15/10/2063, tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, đứng tên ông Phạm Ngọc Tiền.

Chi tiết Thông báo số 385/TB-NHKL ngày 23/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank