• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 382B/TB-NHKL ngày 22/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CX 723719, số vào sổ cấp GCN số CS00639 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 10/08/2020 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 57, tờ bản đồ số: 01, diện tích 1327 m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 375 m2, đất trồng cây lâu năm 952 m2, địa chỉ: thôn Tân Bình, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Chi tiết Thông báo số 382B/TB-NHKL ngày 22/02/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank