• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3773/TB-NHKL ngày 27/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS079350, số vào sổ cấp GCN: CS07911 do do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 31/07/2019, cập nhật biến động ngày 19/3/2020 và 18/6/2020, thửa đất số 347, tờ bản đồ số 27, diện tích: 4.647,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước có thời hạn sử dụng đến tháng 5/2064, địa chỉ: Thôn 3, Xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS079349, số vào sổ cấp GCN: CS07910 do do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 31/07/2019, cập nhật biến động ngày 19/3/2020 và 18/6/2020, thửa đất số 329, tờ bản đồ số 27, diện tích: 749,8 m2 , đất chuyên trồng lúa nước có thời hạn sử dụng đến tháng 5/2064, địa chỉ: Thôn 3, Xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết Thông báo số 3773/TB-NHKL ngày 27/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank