• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3680/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 057970; số vào sổ cấp GCN H 04573 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 26/05/2009; thửa số: 780; tờ bản đồ số: 9; diện tích: 2.541,7m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 11/06/2024; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Võ Quang Trạng vợ Hà Bích Hoa.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 057971; số vào sổ cấp GCN H 04574 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 26/05/2009; thửa số: 761; tờ bản đồ số: 9; diện tích: 8.455,8m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 11/06/2024; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ địa chỉ: ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Võ Quang Trạng vợ Hà Bích Hoa.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 057972; số vào sổ cấp GCN H 04575 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 26/05/2009; thửa số: 759; tờ bản đồ số: 9; diện tích: 6.357,3m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 11/06/2024; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ địa chỉ: ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  đứng tên hộ ông Võ Quang Trạng vợ Hà Bích Hoa.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 057973; số vào sổ cấp GCN H 04576 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 26/05/2009; thửa số: 44; tờ bản đồ số: 11; diện tích: 8.149,1m2; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;  thời hạn sử dụng: đến ngày 13/05/2049; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ địa chỉ: ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Võ Quang Trạng vợ Hà Bích Hoa.

Tài sản gắn liền với đất:

+ Có 13 (mười ba) cây cao bụng, 01 (một) cây mai lớn, hơn 10 (mười) cây mai vàng nhỏ đang ương dưỡng, 01 (một) cây gòn dạng cổ thụ.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 057974; số vào sổ cấp GCN H 04577 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 26/05/2009; thửa số: 43; tờ bản đồ số: 11; diện tích: 300,0m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ địa chỉ: ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Võ Quang Trạng vợ Hà Bích Hoa.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 (một) căn nhà cấp 4 (bốn) diện tích 170m2 (chiều ngang 8,5m, chiều dài 20m), khung cột bê tông cốt thép, máy lợp tole, nền lót gạch, vách xây tường.

+ Có 01 (một) trại nuôi heo, diện tích 255m2 (chiều ngang 8,5m, chiều dài 30m), khung cột bê tông cốt thép, máy lợp tole, nền tráng xi măng, vách xây tường.

-  Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 150163; số vào sổ cấp GCN CH 01204 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 25/01/2010; thửa số: 655; tờ bản đồ số: 9; diện tích: 10.293,4m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2033; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Võ Quang Trạng vợ Hà Bích Hoa.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

Chi tiết Thông báo số 3680/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank