• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3666/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 791836; số vào sổ cấp GCN H 01546 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 24; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 300,0m2; mục đích sử dụng: Đất ở;  thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Bùi Văn Ngọt vợ Phạm Thị Thiêu tặng lại cho ông Bùi Văn Hó.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 791837; số vào sổ cấp GCN H 01547 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 1173; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 10.255,5m2; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;  thời hạn sử dụng: ngày 02/01/2046; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Bùi Văn Ngọt vợ Phạm Thị Thiêu tặng lại cho ông Bùi Văn Hó.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 căn nhà cấp 4 (bốn), khung cột bê tông cốt thép, máy lộp fibro xi măng, nền lót gạch cemaric. 

+ 01 căn nhà cấp 4 (bốn), khung cột gỗ, máy tole, nền lát gạch, vách tole.

+ Bạch đằng 40 cây, mai vàng 11 cây, dừa lớn 24 cây, dừa nhỏ 20 cây, ổi 04 cây, chuối 05 bụi, mít lớn 02 cây, mít nhỏ 10 cây.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 055568; số vào sổ cấp GCN H 01548 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 1172; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 9.712,5m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: ngày 02/01/2066; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Bùi Văn Ngọt vợ Phạm Thị Thiêu tặng lại cho ông Bùi Văn Hó.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

Chi tiết Thông báo số 3666/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank