• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3641/TB-NHKL ngày 10/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo thửa đất số 125, tờ bản đồ: 16, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị ; nguồn gốc sử dụng: Chung; diện tích: 56,5 m2; thời gian sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất tại địa chỉ: phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CS 725115 và CS725116 số vào sổ cấp GCN:CS 03530 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/08/2019.

Tài sản gắn liền với đất: Là nhà ở; diện tích xây dựng: 44,28 m2; diện tích sàn: 44,28 m2; hình thức sử dụng : Sở hữu chung; cấp 4.

Chi tiết Thông báo số 3641/TB-NHKL ngày 10/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank