• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 35/TB-NHKL ngày 06/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 190131, Số vào sổ: CS00109 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ cấp ngày 19/07/2018; Số thửa: 26, Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 5423m2; Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/05/2065; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ: ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ.

Chi tiết Thông báo số 35/TB-NHKL ngày 06/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank