• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3591/TB-NHKL ngày 13/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ961679, số vào sổ cấp GCN CS00396, do UBND Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 19/01/2017, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 382, Tờ bản đồ số 6; diện tích 10460m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng lúa nước còn lại – Đất NTTS); Thời hạn sử dụng đất: Đến Tháng 09/2020; tọa lạc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: đất nuôi tôm ở các ao.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ961680, số vào sổ cấp GCN 00397, do UBND Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 19/01/2017, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 375, Tờ bản đồ số 6; diện tích 4807m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng lúa nước còn lại – Đất NTTS); Thời hạn sử dụng đất: Đến Tháng 09/2020; tọa lạc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: đất nuôi tôm ở các ao.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ961681, số vào sổ cấp GCN 00398, do UBND Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 19/01/2017, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 388, Tờ bản đồ số 6; diện tích 9056m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng lúa nước còn lại – Đất NTTS); Thời hạn sử dụng đất: Đến Tháng 09/2022; tọa lạc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: đất nuôi tôm ở các ao

Chi tiết Thông báo số 3591/TB-NHKL ngày 13/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank