• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3575/TB-NHKL ngày 9/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AE 576345; số vào sổ cấp GCN CH00098 do UBND huyện Hồng Dân cấp ngày 29/03/2012 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 601; tờ bản đồ số 07; diện tích 10.302,9m2; Mục đích sử dụng: đất trồng lúa - nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng: 10/03/2019; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 336859; số vào sổ cấp GCN CH00099 do UBND huyện Hồng Dân cấp ngày 29/03/2012 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 906; tờ bản đồ số 07; diện tích 7.841,6m2; Mục đích sử dụng: đất trồng lúa - nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng: 10/03/2019; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 336863; số vào sổ cấp GCN CH00103 do UBND huyện Hồng Dân cấp ngày 29/03/2012 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 560; tờ bản đồ số 07; diện tích 299,4m2; Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 336863; số vào sổ cấp GCN CH00101 do UBND huyện Hồng Dân cấp ngày 29/03/2012 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 549; tờ bản đồ số 07; diện tích 299,5m2; Mục đích sử dụng: đất trồng lúa - nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng: 19/03/2024; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại ấp ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 336861; số vào sổ cấp GCN CH00102 do UBND huyện Hồng Dân cấp ngày 29/03/2012 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 541; tờ bản đồ số 07; diện tích 16.183,9m2; Mục đích sử dụng: đất trồng lúa - nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng: 19/03/2024; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại ấp ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

Chi tiết Thông báo số 3575/TB-NHKL ngày 09/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank