• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3500/TB-NHKL ngày 30/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 402786, số vào sổ cấp GCN: CS 001055 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/08/2019, thửa số 1671; Tờ bản đồ số: 14; Diện tích: 377m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất, tại thôn Thi Phương, xã Điện Phong, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Chi tiết Thông báo số 3500/TB-NHKL ngày 30/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank