• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3413/TB-NHKL ngày 29/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 604416, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS09019, do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 14/3/2018: thửa đất số 413; Tờ bản đồ số 7; diện tích 626,3m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị (503m2) và đất trồng cây lâu năm (123,3 m2) (25,3 m2 CLN thuộc HLATĐB, 13,4 m2 CLN thuộc HLATĐT); Thời hạn sử dụng đất: OTD: lâu dài, CLN: sử dụng đến tháng 03/2046; tọa lạc: khu phố Bình Đức, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An (nay là TP. Thuận An), tỉnh Bình Dương, đứng tên ông Phạm Văn Quế - bà Nguyễn Thị Hiền.

- Hiện trạng tài sản: đất trống, có tường bao quanh, hiện trạng theo Bản đồ hiện trạng vị trí thửa đất ngày 16/11/2022 của Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đo đạc bản đồ Linh Sơn.

Chi tiết Thông báo số 3413/TB-NHKL ngày 29/11/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank