• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 33/TB-NHKL ngày 06/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 581224; Số vào sổ: CS20522 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/06/2021; Số thửa: 357; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 93m2; Mục đích sử dụng: Đất ở (50m2), Cây lâu năm (43m2); Thời hạn sử dụng đất: Đất ở (Lâu dài); Đất trồng cây lâu năm (đến ngày 26/01/2045); Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (50m2); Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (43m2); Địa chỉ: Khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Chi tiết Thông báo số 33/TB-NHKL ngày 06/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank