• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3357/TB-NHKL ngày 23/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Tài sản bảo đảm cho các khoản vay nêu trên là: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Khu TĐC ven biển Duy Hải (giai đoạn II), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, T. Quảng Nam; 

+ Thửa đất số 14-B70, TBĐ số QH01; Diện tích 150,0 m2 ; Mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn; Hình thức sử dụng riêng; Thời gian sử dụng lâu dài; Nguồn gốc Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số: CP363255, Số vào sổ cấp GCN: CH00001 do UBND huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/01/2019.

Chi tiết Thông báo số 3357/TB-NHKL ngày 23/11/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank