• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3217/TB-NHKL ngày 26/09/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 3; tờ bản đồ số: 56; diện tích: 18107 m2; hình thức sử dụng: riêng: 18107  m2, chung – không; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: 01/7/2064; nguồn gốc sử dụng đất:công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại: xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CR 277874; số vào sổ cấp GCN: CS094420 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/07/2019. 

Tài sản gắn liền với đất: cây sầu riêng năm thứ 5: 25 cây, cây sầu riêng năm thứ 2: 05 cây, tiêu trụ sống 40 cây năm thứ 4, cà phê năm thứ 7: 250 cây.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 12;13; tờ bản đồ số: 56; diện tích: 8772,0 m2; hình thức sử dụng: riêng: 8722,0 m2, chung – không; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm 8413 m2; đất nuôi trồng thủy sản 309 m2; thời hạn sử dụng đất: 01/7/2064; nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại: xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CR 277876; số vào sổ cấp GCN: CS 09422 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/07/2019.

Tài sản gắn liền với đất: tiêu trụ sống 140 cây năm thứ 7, cà phê 500 cây năm thứ 14, sầu riêng 20 cây năm thứ 2, cây bơ 17 năm thứ 5.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 18; tờ bản đồ số: 56; diện tích: 14288 m2; hình thức sử dụng: riêng: 14288 m2, chung – không; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: 15/10/2053; nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại: xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CR 277875; số vào sổ cấp GCN: CS 09421 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/07/2019.

Tài sản gắn liền với đất : cà phê 1020 cây đang kinh doanh năm thứ 14, tiêu trụ sống 80 cây đang kinh doanh năm thứ 7.

Chi tiết Thông báo số 3217/TB-NHKL ngày 26/09/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank