• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3178/TB-NHKL ngày 9/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70125192273, hồ sơ gốc số 13313/2004 do UBND Quận Gò Vấp, TP. HCM cấp ngày 15/10/2004, cập nhật thay đổi chủ sở hữu cho bà Nguyễn Ngọc Phượng ngày 01/8/2007 với các đặc điểm cụ thể như sau: 

Đất ở: Thửa đất số 503; tờ bản đồ số 31 Phường 15; diện tích 80,40 m2.

Nhà ở: Tổng diện tích sử dụng 41 m2; diện tích xây dựng 41 m2; kết cấu nhà: vách gạch, mái tôn; số tầng 01+sân; địa chỉ số 17/18/38 đường số 8, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Tài sản 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 8199/97 do UBND TP. HCM cấp ngày 21/8/1997, cập nhật thay đổi chủ sở hữu cho ông Nguyễn Thái Thành ngày 07/10/2008 với các đặc điểm cụ thể như sau: 

Đất ở: Thửa đất số 841; tờ bản đồ số Thứ 2; diện tích 272 m2.

Nhà ở: 

+ Theo giấy chứng nhận: Tổng diện tích sử dụng 93 m2; diện tích xây dựng 93 m2; kết cấu nhà: tường gạch, mái tôn; số tầng 01+sân; địa chỉ số 15/307 đường 26 tháng 3, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Tài sản gắn liền với đất theo hiện trạng thực tế (chưa được công nhận quyền sở hữu)  gồm: CTXD 1: nhà 02 tầng, tường gạch, mái tôn; CTXD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: nhà 01 tầng, tường gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 3178/TB-NHKL ngày 09/11/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank