• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3160/TB-NHKL ngày 7/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 528864, số vào sổ cấp GCN: CS00272 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 31/10/2016; thửa đất số 44, tở bản đồ số 35; diện tích 192,8m2; hình thức sử dụng: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: Được tặng cho đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất, địa chỉ: Khóm 4, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tài sản gắn liền với đất:  Nhà cấp 4 diện tích 150m2, chưa được công nhận quyền sở hữu. (Chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số Vc 22/10/16/BĐS-BL2 ngày 25/10/2022 của Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam)

Chi tiết Thông báo số 3160/TB-NHKL ngày 07/11/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank