• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 312/TB-NHKL ngày 20/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 881351 thửa đất số 40; Tờ bản đồ số 02; diện tích 488,0 m2; mục đích sử dụng đất : Đất trồng lúa; Thời hạn sử dụng đất : 8/2026; tọa lạc tại Thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. 

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 881352 thửa đất số 39, 43; Tờ bản đồ số 02; diện tích 1.003,0 m2; mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa; Thời hạn sử dụng đất : 8/2026; tọa lạc tại Thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. 

Chi tiết Thông báo số 312/TB-NHKL ngày 20/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank