• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 30/TB-NHKL ngày 04/01/2024

1 Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 281733; Số vào sổ: CT13226 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 20/06/2019 (Chỉnh lý các ngày 26/06/2019, 05/09/2019); Số thửa: 1830; Tờ bản đồ số: 07; Diện tích: 165m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ: ấp Tân Phú A, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Tài sản gắn liền với đất: theo hiện trạng thực tế tại thời điểm ghi nhận.

Chi tiết Thông báo số 30/TB-NHKL ngày 04/01/2024: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank