• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3096/TB-NHKL ngày 31/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM420237, thửa đất số 64, tờ bản đồ số 14, diện tích 12.239,4 m2, mục đích sử dụng đất: đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất; thời hạn sử dụng đất: đến ngày 01/12/2028 (đất nuôi trồng thủy sản); đến ngày 01/12/2058 (đất rừng sản xuất) tọa lạc tại ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

- Trên đất có khu mộ diện tích khoản 50 m2, Ngân hàng TMCP Kiên Long không phát mãi diện tích này, người trúng đấu giá tự liên hệ chủ cũ của tài sản di dười khu mộ hoặc liên hệ các cơ quan chức năng có liên quan để trừ ra phần diện tích phù hợp theo quy định pháp luật hoặc quy định tại địa phương để thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất còn lại.

Chi tiết Thông báo số 3096/TB-NHKL ngày 31/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank