• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3049/TB-NHKL ngày 26/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 616, tờ bản đồ số 26, diện tích 90 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, địa chỉ: Thôn Dương Liễu Đông, TT Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định; nguồn gốc đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 717689 số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00140 do UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 16/10/2007.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng 60 m2, kết cấu tường gạch, nền gạch men, mái tole, số tầng 1, (hiện trạng theo Chứng thư thẩm định giá số CTĐNQB008092CT ngày 27/9/2022 của Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân.

Chi tiết Thông báo số 3049/TB-NHKL ngày 26/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank