• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2971/TB-NHKL ngày 21/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất và nhà ở diện tích 700,0 m2; (trong đó: Đất ONT: 117 m2; Đất CLN: 303 m2; Đất giao thông: 280 m2; (thời hạn sử dụng: Đất ONT: lâu dài; Đất CLN: sử dụng đến ngày: 29/12/2065); thuộc Thửa đất số 314, TBĐ số 12; (Nhà ở: 117 m2; DTS: 117 m2); tại địa chỉ: An Điền, An Bình, Châu Thành, Tây Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BĐ394907; số vào sổ cấp GCN: CH00396/000684.TA.VP do UBND Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/03/2011; Chủ sở hữu: Bà Trần Thị Trúc Mai.

- Tài sản gắn liền với đất: 

+ Loại tài sản: Nhà ở , Địa chỉ: An Điền, An Bình, Châu Thành, Tây Ninh

+ Diện tích xây dựng: 117m2; Diện tích sàn: 117,0 m2.

Chi tiết Thông báo số 2971/TB-NHKL ngày 21/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank