• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2821/TB-NHKL ngày 12/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 546,547,548; Tờ bản đồ sô: 29, diện tích 163,7m2 trong đó có: (Thửa đất số 546: 73,2m2, Thửa đất số 547: 12,2m2, Thửa đất số 548: 78,3m2); Mục đích sử dụng: (Thửa đất số 546: đất ở tại nông thôn, Thửa đất số 547: Đất trồng cây hàng năm khác, Thửa đất số 548: đất nuôi trồng thủy sản); Thời gian sử dụng: (Thửa đất số 546: Lâu dài, Thửa đất số 547,548: 03/2024); Nguồn gốc sử dụng: Đã cấp GCN số CH00129 cấp ngày 28/05/2012 nhận QSDĐ do tặng cho. Địa chỉ tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành: BK 886900, số vào sổ cấp GCN: CH 00166 do Uỷ ban Nhân dân huyện Cần Giờ cấp ngày 18/07/2012. Tài sản gắn liền với đất: Theo hiện trạng thực tế.

Chi tiết Thông báo số 2821/TB-NHKL ngày 12/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank