• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2798/TB-NHKL ngày 10/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 274-1, 274-2, 274-3; tờ bản đồ: 12; Địa chỉ xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; Diện tích 225,5 m2; Hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng Đất ở tại nông thôn (103,5 m2), Cây hàng năm khác(103,5 m2), Đất nuôi trồng thủy sản(18,5 m2); Thời hạn sử dụng: lâu dài, 07/2023, 07/2023 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 524638, số vào sổ cấp GCN: H02346 do UBND Huyện Cần Giờ cấp 29/11/2007.

Chi tiết Thông báo số 2798/TB-NHKL ngày 10/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank